Levá strana Pravá strana

Místní názvy obce Libel a okolí

Pomístní a místní názvy - obec Libel a okoli.

 

Název naší obce Libel, Lible, Liebl, Ljubel i Lybel - z původního tvaru Lubja,Lubla = Libova,lúb = miláček,milý,příjemný (dle Dr.Antonína Profouse - Místní jména v Čechách).

Naši předkové si po celá staletí, pro přesnější orientaci v terénu pojmenovávali pozemky, pole, louky, cesty, vodní plohy, lesy a různá zákoutí v okolí své obce. Některé názvy už ani do krajiny přiřadit nedokážeme. Například ty z let 1714 z panského přiznání - Pod Ďoubkovým sadem, Pod vápenkou, v Sítinách, Kout, Říbeznice,Sojákovská louka, Za křížem, Na dlouhých honech, Prostřední hony, U jalovčí, Nad Vyplatilem, Na Votavilce (v obci existoval mlýn Jana Votavila).

Na některých starých, ale i novějších mapách je rozsáhlá oblast východně a už přímo u obce označena Nákly, někde zase Náklí. Červená vrata jsou umístěna ve Slatinkách, což je nesprávně. Při silnici směrem na Lično už od Pazderáku, vpravo až pod Třebešov a vlevo od rozcestí k Podlísce po rozcestí k Ličnu, tam všude se říká U hájku (U Hájku).

Ve vsi byla dříve hojně rozšířena příjmení Chaloupka. Aby se od sebe rozlišila, používaly se přezdívky. Chaloupka policajt, od zvonku, poslanec, ze statku, dolní a horní.

 

Náves -prostor od hostince čp. 12 k rybníčku Na návsi, zřejmě pokračoval ke Dvoru.

1-Dvůr - bývalý Šternberský (panský dvůr, komplex hospodářských budov).

2-Za stodolami - zřejmě za panskými stodolami.            

3-Štěpnice, Na Štěpnici - sad za stodolou u Dvora.

4-Průhon - cesta ode Dvora, směřující k čp. 43, přetínající dnešní silnici nad čp. 31, a dále ústící do luk, tudy se vyháněl dobytek na pastvu. V současnosti cesta u čp.43.už zmizela.

 5-Za Humny - pozemky severně a severozápadně od Lible.

6-Slatinka /Ve Slatinkách/ - údolí severně od Lible, vlevo od hlavní silnice Libel -Sloup.Snad lokalita, kde se obec nacházela původně než vyhořela.V jejim východním cípu (od hlavní silnice)je studánka.Její vody protékají celým údolím, které je silně podmáčené, a pokračují až do rybníka Pazderák. U studánky dříve byl dřevěný kříž, jako památka na neštěstí, které se tu v minulosti stalo.(Nechali jej postavit Novákovi z Třebešova, neboť se jim tam utopil syn.) Kousek od studánky, ve svahu, stojí myslivecká chatka, postavená v roce 1982, ale dnes již nepoužívaná. V tomto údolí byl kdysi také panský rybník (na některých starých mapách tam byly dokonce dva), kde se chovali kapři.  Časem zanikl. Později jej obnovili myslivci a chovali zde divoké kachny, ale dopadl stejně jako ten předchozí. Dnes zde můžeme vidět pozůstatky hráze a také můstek od cesty, která tudy kdysi vedla k Třebešovu. Cesta vedoucí od čp. 45 dolů do Slatinek je už mnoho let zaoraná - neexistuje. 

7-Sloup, U Sloupu - křiřovatka silnic Libel-Solnice a Třebešov-Rychnov, asi 2 km severně od Lible, kde se nachází empírový ukazatel rozcestí, zřejmě z počátku 19.století,kdy se začaly budovat sítě silnic. 

Správný název pro rozcestníky tohoto typu je pyrám. V kronice Lipovky se píše: Na rozcestí stojí asi 4 m vysoký kamenný sloup, na jehož čtyřech stranách jsou orientační tabulky, kam která silnice vede. Sloup původně stál uprostřed křižovatky i se 4 zakulacenými patníky okolo, postupně ale začal být pro silniční provoz nebezpečný, mimo několika havárek do něho uhodil i blesk, proto byl roku 1974 přemístěn mimo křižovatku. Zachovaly se pouze 2 patníky.Pyrám vlastnila Česká silniční správa, od roku 2009 přešel do majetku Města Rychnova n.Kn.a to jej také roku 2013 nechalo zrestaurovat.(Žádné původní nápisy již nalezeny nebyly, vše bylo zničeno předchozími opravami. Nikdo v minulosti likvidaci historických prvků neřešil).

8-Tzv. Okresní silnice Častolovice- Solnice, nebo-li dříve císařská, byla vybudovaná v roce 1805 (odkaz kronika Domašína). Ke Sloupu směřovala i Solnická cesta, která dnes končí U Vejmola.Dříve pokračovala přes pole Na Zadním a na horizontu, kde  dříve stávala polní váha se napojovala na hlavní silnici.

9-Solnická cesta- přicházela na libelské území od Synkova (Synkovský most), krajem Malých Náklů, kde ještě před časem byly tzv. patníky= kamenný sloupek různé výšky z pískovce. Pokračovala nad lokalitou Doleček, křížila cestu od Lipky v místech zvaných U obrázku, dále pokračovala podél celé délky Vejmola.

 10-Červená vrata (Čerwena wrata) - nejvyšší kóta severně nad Liblí 347m.n. m., při křižovatce hlavní silnice Libel-Sloup a Široké aleje. Název lokality souvisí zřejmě s krvavou událostí z roku 1628, která se zde odehrála.(Spojené vojsko měšťanů z Kostelce a Častolovic přepadlo v noci z 12. na 13. března povstalce - sedláky, kteří se vraceli od Žalmanovy Lhotky a utábořili se v těchto místech. Část jich byla povražděna, část zajata, některým se podařilo utéct.)Majitelé pozemků v těchto místech prý nacházeli při obdělávání pole staré kovové knoflíky. V roce 1938 byl na tomto místě postaven dřevěný "špaček" pro vojenské účely. Zbytky se zde nacházely ještě v roce 1970, byl odsud krásný výhled na Orlické hory.

11-Široká alej - cesta vedoucí od panského dvora, křížící hlavní (či také okresní) silnici právě u Červených vrat a pokračující na východ od obce  k Vejmolu, kde je rozcestí, na kterém končí nejen Široká alej, ale i Solnická  cesta, přcházející sem od jihu. Z rozcestí se dá pokračovat dále východním  směrem Na Hulánka, Na Zadní, k Borku a do Lokota.

12-Hulánka, Na Hulánka, Na Hulánce - les a kus louky navazující na Vejmol od východu.Hulán je sice druh tance, ale proč se tu tak říká nikdo neví.

13-Na Zadním, Na Zadních - pole rozkládajicí se od Hlavní silnice k louce Na Hulánce, dále k Borku a na severu na Slovensko a k Dobříňovu.

14-Slovensko - pozemky na sever za poli Na Zadním, směrem k Dobřínovu.

15-Váha- dnes odpočívadlo při hlavní silnici na horizontu, asi 200m za posledním domem směrem ke Sloupu. Tam ústila i cesta Solnická.

16-Vejmol, U Vejmola, U Vejmolu - prudká, hluboká a neschůdná strž na kraji lesa, na jejím dně býval kdysi pramen, odtékal do Velkých Náklů, které na Vejmol  od jihovýchodu navazují.(Mnoho let již je vyschlý). Jižní cíp Vejmola byl Komberencův čp. 29, osázený lesem, též darován obci.

17-Velké Nákle či Nákly i Náklí - silně podmáčené údolí, směřující od Vejmola k Lokotskému (Dubenskému)potoku. Dnes je zde vybudován rybník, který je napájen prameny ze dvou studánek. Vyskytuje se zde, ale už jen v malém množství prvosenka a plicník. Ještě nedávno hojně i blatouch. Do údolí k Lokotskému potoku vede cesta a přes můstek se dříve dalo pokračovat do Lokota, na Jedlinu či do Slemena.Dnes je část cesty u potoka zarostlá a téměř neschůdná. Podle pověsti stávaly nedaleko Lible klášter a tvrz, tvrdí se, že v lese zvaném Borky, ale i Nákle. Jeptišky přepadávaly pocestné. Okolní obyvatelé prý klášter dobyli, rozbořili a jeptišky usmrtili. Místo zarostlo lesem. Každý rok na Velký pátek, když kněz čte pašije se v těchto místech objevuje krásný mramorový stůl. Za tichých večerů zde je zase slyšet z podzemí dusot koní a žalostné zpěvy jeptišek.

 18-Borek, Borka, Borky - smíšený les s vysokým podílem borovice a smrku, navazuje na lokalitu Velké Nákle a stáčí se na východ k Lokotskému potoku.

19- Habřina-Pokud bychom se dali jen kousíček po proudu Lokotského potoka směrem k jihu,  ocitneme se ve smíšeném lese Habřina, lemuje hranice katastru Slemena a Lible.

20-K lipce, U lipky - cesta situovaná souběžně se Širokým alejem, jen o 100 metrů jižněji, vycházející od Hlavní silnice a vedoucí na východ od obce k lipce, stojící na její polovici, dnes již vzrostlé lípy, zasazené na počest ukončení parcelace pozemků Šternberkových, v říjnu roku 1924. Od ní vede cesta dále k východu, kde se napojuje na cestu Solnickou. Pokud se z tohoto rozcestí vydáme ještě dále k východu, dostaneme se do velkých Náklů.

21-Přímo od rozcestí vpravo jsou Dolečka. V Dolečkách - dolík,který vytváří svažující se terén od rozcestí cest od Lipky, cesty vedoucí dál k východu do Velkých Náklů a cesty Solnické, která přichází od jihu. Ve svahu, blízko sloupu vysokého napětí prosakuje i v dnešní čas pramen bývalé studánky, která byla, bohužel, nešetrně zavezena stavebním odpadem v devadesátých letech. Protilehlý svah, kde dříve rostly ovocné stromy, je nyní osázen lesem - Chaloupkova stráň, na ní směrem k východu navazuje Komberencův les, darovaný obci (2019-20 vykácen - kůrovcová kalamita.)

22-U této křižovatky cest (U lipky, do Náklů Velkých i Malých,Dolečeka cesty Solnické) se říká U obrázku.Na jedné z třešní, které dříve lemovaly cestu Solnickou,se oběsil jeden občan z Lible a rodina mu zde zhotovila na památku obrázek Panny Marie.Dnes jsou třešně dávno vykácené, obrázek tu už také nenalezneme, ale od roku 2019 si zde můžeme posedět na lavičce a pokochat se pohled k Náklům, k Borku, Habřině či do Doleček.

23-Úvoz - je dnes již neexistující, úzká a hluboká polní cesta, vycázejíci od obce na východ, do Malých Náklů (asi 20-30m jižněji než cesta K lipce).

24-Prostor mezi cestou k lipce a již neexistující cestou úvoz,(dnes misto přes hlávní silnici přesně před autodílnou pana Hovorky) se jmenoval Rybníčky. V těchto místech měl kousek pronajatého pole pan učitel Novohradský a pěstoval zde moruše.

25-Malé Nákle - podmáčené údolí na východ od obce, je zde také studánka. Dnes se do této lokality dostaneme pouze po cestě K lipce a na křižovatce se Solnickou cestou se dáme doprava. Název Nákly se na některých starých mapách objevoval i na pozemcích hned na východ od obce ale nikdo ze 

starousedlíků neví proč.(Náklí znamená bažinaté místo, kde bylo nutné stavět na kůlech) .Dříve se zde hojně vyskytoval plicník lékařský, prvosenka jarní. sasanka hajní, podléška a blatouch bahenní.

26-Ještě jedna cesta vedla na východ do polí, byla pokračovací cestou ze dvora Novákových čp.7,  mezi Pelcovými čp. 32 a Vašatovými (dnes Vilímek J.)čp.39 a po přetnutí hlavní silnice vedla dál do polí pod Malé Nákle. Někde tam, na jih od Náklů, směrem k dnešní Ovocné stezce, se také říkalo Na zájezdách a Na příčnici.

27-Cesta vedoucí přímo z obce také k východu, do sousední obce Synkov, dříve se jí říkalo také Úvoz a pamatuji, že taková opravdu byla, hluboký úvoz, na obě strany vysoké stráňky, nahoře osázené ovocnými stromy, většinou švestkami. Od roku 2003 je to vyasfaltovaná cesta, sloužící i jako cyklostezka. Dříve se po této cestě šlo pěkně v chládku, dnes do Vás pere slunce a na podrážky se lepí asfalt. Cesta se nově jmenuje Ovocná stezka. V našem čase jsou pole mezi Liblí a Synkovem, po obou stranách cesty osázena ovocnými stromy.

 28-Po cestě k Synkovu se dostaneme do údolí, teče tu potok Lokotský nebo též Dubenec, přitéká od Lokota, odděluje území Lible a Synkova, můstku přes potok říkáme Synkovský.

29-Dáme-li se od můstku podle potoka k jihu, dostaneme se k rybníku Dubenec (potoku Lokotskému se říkalo a říká také potok Dubenský, proto také tento název pro obnovený rybník) a nacházíme se V Rybníkách. Podmáčená louka v pravobřežní nivě Lokotského potoka mezi Synkovem a Liblí, při hranici obou katastrů. Název souvisí s dřívějšími rybníky na Lokotském potoce, které byly koncem 18. století vypuštěny, pozemky vysušeny, přesto se zde stále objevovala v hojné míře ostřice.

30-Od hraze rybníka jdeme směrem západním k hlavní silnici. Než ji přejdeme, máme po levé ruce, v ohybu silnice, Janáčkův písník (podle jména majitele pozemku).

31-Přejdeme hlavní silnici na druhou stranu, jsme Na Kamínkách (pole stále plné kamení a kamínků).

32-Lesík za nimi po levé ruce je Janáčkův les (podle jména majitele).

33-Když budeme pokračovat dál po cestě na západ, dojdeme ke stráni porostlé lesem a křovím a po pár krocích se ocitneme v Pekelci, Na Pekelci, jednoduše je to Pekelec. Dříve tu místní těžili snad písek či štěrk. Stalo se zde také neštěstí. Na mladého otce dvojčátek se převrátil naložený vůz a než se dostavila pomoc, bylo již pozdě.

34-Prodereme se zarostlou cestou dolů se stráně a jsme na Panských lukách. Dokonce na některých starých mapách jsou na jih směrem k Častolovicím uváděna Velká panská luka a západně pak Malá panská luka.

35-Jižní a západní hranici našeho katastru tvoří řeka Bělá (nebo také Alba, Solnická řeka, roku 1551 se říkalo Novohradská řeka či potok a roku 1647 se používal název řeka Častolovská).

36-Západně nad řekou, rozsáhlý kopcovitý terén porostlý lesem, to jsou Čápi, Na Čápech.

37-Louky směrem severním, pod vesnici od západu se říká Poříč až pod Malou či Dolní Libel.

38-Vydáme se po asfaltové cestě k obci, nacházíme se Pod Uličkou nebo také na Ovocné stezce.

39- Po levé ruce máme táhlou stráň, s názvem Na Skalce, Skalka či také Bartošův kopec.

 Inf.: Je zajímavé, že horní části Lible se říká buď jenom Libel, nebo Horní Libel, ale dolní části se říká Dolní Libel, ale také Malá Libel.

40-Hned pod Dolní či Malou Liblí vpravo je rybník Pazderák, voda do něho přitéká z nedaleké studánky, kde se říká U studánky.

41. Za rybníkem směrem severním ke Slatinkám je Růžičkova louka.

42-Lokalita Pod Malou Liblí nalevo, až k cestě k Podlískému mlýnu je názývána V loukách.

43-U lipky, lípa na rozcestí k Podlískému mlýnu.

 44-Jdeme-li po silnici směrem na rozcestí Lično - Třebešov, všude vůkol jsme U hájku, zřejmě tam

   byl nějaký háj,(je to dost rozsáhlé území se stejným názvem).

 45-U Jána, U svatého Jána, socha sv. Jana Nepomuckého při cestě mezi domy čp. 4 a čp. 30 postavená v roce 1813

 U mostu - se říká u mostu přes Bělou na Častolovice, ale také u mostu na Lično.

mapa 1 - pro zvětšení klik zde

mapa 2 - pro zvětšení klik zde